Ook wij ontsnappen niet aan de kleine lettertjes. Uiteindelijk gaat het bij Codyco om oplossingen met veel aparte elementen. Algemene Voorwaarden hebben tot doel, de relatie tussen Codyco en de klant met respect voor de belangen van alle internetgebruikers bindend en fair te regelen voor iedereen. Bij een bestelling en een contract zijn daarom steeds de volgende Algemene Voorwaarden van Codyco van kracht. De klant dient deze Algemene Voorwaarden en zijn verbondenheid ermee bij het bestellen te erkennen en bevestigen. De klant kan de Algemene Voorwaarden hier lezen en – indien nodig – onmiddellijk printen. Lees ze a.u.b goed, dan merkt men dat Codyco eigenlijk niets te verbergen heeft.

Artikel 1. Definities

1.1. Deze Algemene Voorwaarden (AV) van Codyco Hosting Inc. (hierna te noemen Codyco) gelden voor alle producten en diensten van Codyco
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Codyco een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Codyco een offerte daartoe heeft uitgebracht.
1.3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
1.4. Dienst: de specifieke dienst die Codyco met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Codyco en Opdrachtgever krachtens welke Codyco de Dienst zal uitvoeren.
1.6. Website: www.codyco.io.
1.7.SIDN: De Stichting Internet Domeinnaam Registratie.
1.8.CIRA: Canadian Internet Registration Authority.

Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

2.1. Codyco zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst is inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Tevens is het voor Opdrachtgever mogelijk om gebruik te maken van het elektronisch bestelproces op de Website teneinde de Dienst af te nemen. Ook op de Website staat aangegeven welk bedrag zal zijn verschuldigd en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.
2.2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Codyco, tenzij anders aangegeven in de offerte.
2.3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Codyco het recht de prijzen hierop aan te passen.
2.4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Codyco alleen bindend indien en voor zover deze door Codyco uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.6. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
2.7. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Codyco.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

3.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Codyco zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte, elektronische bestelling.
3.2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Codyco dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Codyco het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
3.4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Codyco aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Codyco worden verstrekt.
3.5. Het is Codyco niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die Codyco noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.
3.6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Codyco opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen.
3.7. Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. Codyco kan hier dan ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Codyco te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
3.8. Door Codyco opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Codyco is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
3.9. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.10. Codyco heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Codyco niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4. Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn exclusief HST/VAT en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Codyco zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Codyco gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Codyco zal Opdrachtgever hiertoe, via website of e-mail ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
4.4. Zonder mogelijkheid tot opzegging van Opdrachtgever, zijnde bedrijf, heeft Codyco het recht alle prijzen, die met Opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari met 4% te verhogen.
4.5. Alle voor Codyco uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Hosting en aanverwante diensten

5.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
5.2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers en/ of het netwerk van) Codyco die in strijd is met Canadese en/of Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
5.3. Codyco hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Codyco is gerechtvaardigd, is Codyco gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Codyco in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Codyco zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
5.4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Codyco gerechtigd hiervan aangifte te doen. Codyco kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Codyco verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
5.5. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Codyco gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.
5.6. Opdrachtgever vrijwaart Codyco voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Codyco is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Codyco in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Canadese en/of Nederlands recht.
5.7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Codyco, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Codyco zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
5.8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
5.9. Zonder toestemming van Codyco is het Opdrachtgever verboden de door Codyco verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
5.10. Codyco kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Codyco bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
5.11.Onbeperkt dataverkeer is op basis van Fair Use Policy
5.12. Opdrachtgever verstrekt hierbij Codyco een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Codyco verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Codyco geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Codyco.
5.13. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
5.14. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.
5.15. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.
5.16. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.
5.17. MySQL databases is op basis van Fair use policy (zowel aantal als opslag). Bij extreem gebruik is het mogelijk dat Codyco vraagt om het aantal databases en/of opslag te beperken.
5.18. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om webruimte te gebruiken als backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Opdrachtgever en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backupmedium.
5.19. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om langer dan 90 seconden gebruik te maken van 25% of meer van de systeembronnen.
5.20. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om een webspider of indexer, zoals Google, Cash/AdSpy te gebruiken op shared servers van Codyco.
5.21. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om cron entries uit te voeren met pauzes van minder dan 15 minuten.
5.22. Codyco kan een maximum stellen aan de hoeveelheid inodes. Codyco hanteert een grens van maximaal 50.000 inodes. Dit kan in bepaalde gevallen, tijdelijk door de gebruiker worden overschreden. Maar mocht de website regelmatig en voortdurend grote aantallen bestanden aanmaken en verwijderen, loopt de gebruiker het risico te worden geschorst, indien er meer dan 100.000 inodes op een shared hosting account worden gebruikt. Een account die 100.000 inodes overschrijdt, zal worden verwijderd uit ons back-up systeem, ter voorkoming van overbelasting.
5.23. DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie.
5.24. Indien Opdrachtgever een SSl-certificaat bij Codyco afneemt, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de voorwaarden van de certificatiedienstverlener (de partij die de certificaten uitgeeft). Codyco is niet verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de indentiteit van de certificaathouder. Ook staat Codyco niet in voor het beveiligniveau van het SSL-certificaat. Dit hangt namelijk af van het doel waarvoor het SSL-certificaat wordt gebruikt.

Artikel 6. Domeinnamen en IP-adressen

6.1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Codyco voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/ of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
6.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder Canadian Internet Registration Authority, Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. Codyco vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
6.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van Codyco, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
6.4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Codyco schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
6.5. Codyco is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Codyco.
6.6. Indien Codyco een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Codyco medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
6.7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/ of het IP-adres.
6.8. Codyco heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
6.9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Codyco gerechtigd de domeinnaam en/ of het IP-adres op te heffen.
6.10. Indien de klant de domeinnaam anoniem geregistreerd heeft bij Codyco, heeft Codyco ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens van de daadwerkelijke houder af te geven aan derden.
6.11. Bij een anonieme domeinregistratie blijft de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de domeinnaam. Eventuele gemaakte kosten zullen verhaalt worden op Opdrachtgever.
6.12. Het is niet toegestaan om een domeinnaam anoniem te registreren welke gedeponeerd is als merk of ingeschreven bij kamer van koophandel.
6.13. Codyco behoud het recht om de anonieme domeinnaam te wijzigen naar de Opdrachtgever gegevens.

Artikel 7. Beschikbaarheid van de Dienst

7.1. Codyco zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Codyco opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
7.2. Codyco stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervoor een aanvullende SLA heeft afgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Codyco opgeslagen data te maken.
7.3. Codyco zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Codyco is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Codyco is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
7.4. Codyco zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Codyco. Codyco kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.
7.5. Indien naar het oordeel van Codyco een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Codyco of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Codyco gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van Codyco voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Codyco van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Codyco, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per maand verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan $100 CAD.
8.2. Aansprakelijkheid van Codyco voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
8.3. Buiten de in artikel 8 lid 1 genoemde gevallen rust op Codyco geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8 lid 1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Codyco.
8.4. De aansprakelijkheid van Codyco wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Codyco onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Codyco ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Codyco in staat is adequaat te reageren.
8.5. Codyco is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Codyco meldt.
8.7. Opdrachtgever vrijwaart Codyco voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Codyco geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 9. Storingen en overmacht

9.1. Codyco heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Codyco zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Codyco is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
9.2. Codyco heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Codyco zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Codyco is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
9.3. Codyco zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
9.4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Codyco door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Codyco kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10. Duur en opzegging

10.1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij anders aangegeven op de Website of anders overeengekomen. De Overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging, die via het klanten systeem op www.codyco.nl en/of www.codyco.ca plaatsvindt, tijdig voor een opzegtermijn van 30 dagen, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen.
10.2. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Codyco gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Codyco is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.
10.3. Opdrachtgever dient de opzegging mededelen via het klanten systeem op www.codyco.nl.
10.4. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Codyco het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Codyco op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

11.1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Codyco.
11.2. Codyco zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 10 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.
11.3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Codyco.
11.4. In afwijking van het vorige lid is Codyco niet verplicht een factuur te sturen indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is. Opdrachtgever zal maandelijks dan wel een ander overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan Codyco.
11.5. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan, zo niet behoudt Codyco het recht de diensten (tijdelijk) stil te leggen.
11.6. Bij het gebruik van zogenaamde online payment gateways op www.codyco.nl en/of www.codyco.ca, zoals iDeal, PayPal, Mastercard en Visacard, kan er extra transactiekosten in rekening worden gebracht. De keuze voor het gebruik maken van deze service ligt volledig bij Opdrachtgever en deze transactiekosten zullen dan ook bij Opdrachtgever worden doorberekend.
11.7. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd.
11.8. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Codyco in elk geval $20 CAD wegens administratiekosten in rekening. Voormelde administratiekosten worden verhoogd tot maximaal $50 CAD indien Opdrachtgever nalatig blijft om de vordering van Codyco te voldoen en Codyco is genoodzaakt om haar vordering uit handen te geven. Tevens is Opdrachtgever in laatstgenoemd geval gehouden tot een redelijke vergoeding van buitengerechtelijke kosten.
11.9. Indien Codyco aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de Opdrachtgever verhaald.
11.10. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen zeven dagen na de factuurdatum aan Codyco kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Codyco een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
11.11. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
11.12. In bovenstaande gevallen heeft Codyco voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

12.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Codyco of diens licentiegevers.
12.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
12.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
12.4. Het is Codyco toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Codyco door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
12.5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van $1000 CAD per inbreukmakende handeling betalen aan Codyco, onverminderd het recht van Codyco om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 13. Geheimhouding

13.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
13.2. Codyco zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/ of verspreidt via de systemen van Codyco, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Codyco daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Codyco zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

14.1. Codyco behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
14.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Codyco en/of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
143. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1. Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de wetten van de provincie Prince Edward Island en het Canadese recht van toepassing.
15.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Canadese rechter te Charlottetown, Prince Edward Island Canada.
15.3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
15.4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
15.5. De door Codyco ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane meting (monitoring), geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
15.6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer. Opdrachtgever dient deze wijzigingen door te voeren via het klanten systeem op www.codyco.nl.
15.7. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.