E-mail Only


My e-mail only

€ 12.00
Annually


E-mailruimte 1 GB

Ongelimiteerd aantal mailadressen

Geschikt voor smartphones en tablets

Basic Spam Filter

Ongelimiteerd e-mailaliassen

Webmail

DNS-beheer

Afwezigheidsberichten

Virusscanners

Doorstuurservice
My e-mail only Plus

€ 24.00
Annually


E-mailruimte 3 GB

Ongelimiteerd aantal mailadressen

Geschikt voor smartphones en tablets

Basic Spam Filter

Ongelimiteerd e-mailaliassen

Webmail

DNS-beheer

Afwezigheidsberichten

Virusscanners

Doorstuurservice

Uitgaande mailserver (SMTP)